Algemene voorwaarden

1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op les overeenkomsten waarbij diensten, adviezen en andere werkzaamheden door Autorijopleiding Nederland worden aangeboden, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen (“Overeenkomsten”).

1.2 Onze wederpartij bij overeenkomsten wordt hierna “Cursist” genoemd.

1.3 Autorijopleiding Nederland biedt één van de volgende diensten aan de Cursist aan

1.3.1 “Pakketopleiding”: opleiding met een vooraf vastgesteld aantal rijlessen waarbij het examen (inclusief examengarantie) zijn inbegrepen;

1.3.2 “Autorijopleiding”: opleiding met een vastgesteld aantal rijlessen, dat binnen een afgesproken tijd/periode wordt afgerond, waarbij het examen (inclusief examengarantie zijn inbegrepen).

1.4 Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing

2 Overeenkomsten

2.1 Ingeval van een van de bepalingen uit deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

2.2 Ingeval van strijd tussen in deze Voorwaarden opgenomen bepalingen, en andere schriftelijke van Overeenkomsten deel uitmakende bepalingen, prevaleren de laatste.

3 Verplichtingen Autorijopleiding Nederland

3.1 Autorijopleiding Nederland is verplicht ervoor zorg te dragen dat:

3.1.1 Rijles wordt gegeven door rijinstructeurs die voldoen aan de vereisten van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);

3.1.2 De Cursist rijles krijgt van één en dezelfde rijinstructeur;

3.1.3 Het praktijkexamen direct wordt aangevraagd, nadat rijschool is gemachtigd.

3.1.4 De cursist op de datum en tijd waarvoor hij en/of zij is opgeroepen door het CBR of het BNOR tot het afleggen van het examen de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij en/of zij rijles heeft gekregen, dan wel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type.

3.1.5 Er een verzekering is afgesloten, welke in ieder geval een dekking biedt tegen aansprakelijkheid van Autorijopleiding Nederland jegens de Cursist

4 Verplichtingen Cursist

4.1 De Cursist is verplicht:

4.1.1 Tijdens de rijles aanwezig te zijn; Indien de Cursist niet binnen 15 minuten na het afgesproken tijdstip op de met de rijinstructeur afgesproken plaats aanwezig is, heeft hij en/of zij geen recht op een vervangende rijles;

4.1.2 Een rijles die hij en/of zij niet tijdig kan volgen, langer dan 48 uur voor aanvang van de rijles af te zeggen. Indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de afgesproken tijd, waarbij zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen niet zijn inbegrepen in voornoemde periode, heeft de Cursist geen recht op een vervangende rijles en dient er in geval van een aangekocht pakketvorm extra lessen te worden bijgekocht.

Ingeval van een losse les is de vergoeding voor de les dan verschuldigd. Afzegging kan alleen bij de desbetreffende rijinstructeur worden gedaan. Ingeval van een niet tijdige afzegging vanwege een dringende reden heeft de Cursist recht op een vervangende rijles. De Cursist dient op verzoek van Autorijopleiding Nederland schriftelijk bewijs ter zake de dringende reden te overleggen.

Onder een dringende reden dient te worden verstaan de begrafenis van een overledene tot en met de 2e graad of een eigen spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is ziekte een ziekenhuisopname zonder spoed of vakantie In elk geval van afzegging van de rijles bij de Autorijopleiding, heeft de Cursist geen recht op een vervangende rijles, tenzij er sprake is van een in dit artikel genoemde dringende reden.

4.1.3 De aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen;

4.1.4 Bij het examen een geldig legitimatiebewijs te tonen;

4.1.5 De adviezen op te volgen van de rijinstructeur inzake geadviseerde pakketvormen;

4.1.6 Nuchter c.q. niet onder invloed van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan de rijlessen en het examen deel te nemen.

 

5 Betaling

5.1 Voorafgaande de rijopleiding dient er altijd een aanbetaling te worden gedaan.Door de aanbetaling (overeenkomst) op het door cursist gekozen pakket, wordt het afgenomen pakket als bindend beschouwd. Het restant bedrag kan daarna eventueel nog in 2 termijnen worden betaald.Voor aanvang rijlessen en halverwege rijlessen.Losse rijlessen dienen direct na iedere rijles te worden voldaan.Indien cursist in deze in gebreke blijft,vervalt recht op rij-examen.

5.2 Autorijopleiding Nederland is gerechtigd tijdens de duur van de overeenkomst haar lesprijs te verhogen. De Cursist heeft in dat geval het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij en/of zij gebruik kan maken tot 2 weken na kennisneming van de prijsverhoging.

5.5 Indien de Cursist in verzuim blijft een verschuldigde bedrag te betalen, kan Autorijopleiding Nederland de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde.

 

6 Examen

6.1 De kosten van de gevolgde rijlessen en van het examen dienen te zijn voldaan, voordat het examen wordt af gelegd.

6.3 Autorijopleiding Nederland behoudt zich het recht voor om gemaakte lesafspraken te wijzigen in verband met door haar af te nemen examens.

6.4 Indien het examen geen doorgang vindt, omdat de Cursist niet of te laat op het examen verschijnt of hij en/of zij geen vereiste, geldige documenten kan tonen, komen de kosten voor de aanvraag van een nieuw examen voor rekening van de Cursist. De Cursist kan in dat geval ook geen beroep doen op examengarantie.

6.5 Autorijopleiding Nederland zal op verzoek van de Cursist zorgdragen voor de aanvraag van een nieuw examen en de kosten voor haar rekening nemen indien het examen geen doorgang vindt als gevolg van een van de onderstaande gebeurtenissen:

6.5.1 Een familielid tot en met de 2e graad van de Cursist of van de rijinstructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden; c.q. plaats zal vinden op de dag van het examen zelf;

6.5.2 Het lesvoertuig waarmee het examen dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type ter beschikking is;

6.5.3 Het lesvoertuig waarmee het examen dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type beschikbaar is;

6.5.4 Bij Examengarantie herexamen is de huur van de auto niet inbegrepen.

 

7 Ontbinding

7.1 Elke Overeenkomst die door de Cursist is ondertekend wordt door Autorijopleiding Nederland als bindend beschouwt, wanneer cursist de aanbetaling heeft betaald.

7.2 Indien de Overeenkomst is aangegaan voor een pakketopleiding of een Autorijopleiding, kan de Cursist de Overeenkomst slechts ontbinden ingeval van zodanige dringende redenen, dat van hem en/of haar redelijkerwijs niet kan worden verwacht deze voort te zetten. Mede aangezien het voor Autorijopleiding Nederland in geval van ontbinding door de Cursist in het algemeen niet mogelijk is de aan de Cursist toegewezen rijinstructeur aan een andere Cursist toe te wijzen, is de Cursist in geval van ontbinding als in dit artikel bedoeld een vergoeding aan Autorijopleiding Nederland verschuldigd (de “Vergoeding bij ontbinding”). De Vergoeding bij ontbinding bestaat uit een percentage van de volledige vergoeding voor het betreffende pakket. te weten de reeds genoten lestijd als percentage van de totale lestijd bij het pakket, vermeerderd met 10%. De Vergoeding bij ontbinding bedraagt echter minimaal 65% van de totale prijs van de Pakketopleiding en minimaal 85% bij een Spoedopleiding.

Indien het verschuldigde bedrag ineens bij vooruitbetaling door de Cursist is voldaan, zal Autorijopleiding Nederland het bedrag onder aftrek van de hiervoor genoemde vergoedingen en het door haar aan CBR, of BNOR betaalde examengeld aan de Cursist restitueren.

7.3 Autorijopleiding Nederland kan de Overeenkomst, aangegaan voor een vast aantal lessen of een Pakketopleiding, slechts ontbinden ingeval van zodanige dringende redenen, dat van haar redelijkerwijs niet kan worden verwacht deze voort te zetten.

In dat geval is Autorijopleiding Nederland gehouden de lesgeld en waarvoor zij nog niet heeft gepresteerd aan de Cursist te restitueren.

 

8 Vrijwaring

8.1 De Cursist is gevrijwaard voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- en overredingen en verkeersovertredingen die tijdens de rijles en/of het examen hebben plaatsgevonden. Voorvallen die het gevolg zijn van opzet, verkeersovertredingen, en/of grove schuld van de Cursist, alsmede bij het gebruik door de Cursist van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zijn van deze vrijwaring uitgezonderd.

8.2 Indien de Cursist een rijles volgt ondanks dat hem en/of haar bij rechtelijke uitspraak de rijbevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen en/of zijn en/of haar rijbewijs is ingevorderd en de bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave dus onjuist is, vrijwaart de Cursist Autorijopleiding Nederland volledig voor de gevolgen hiervan.

De Cursist zal eventueel ter zake opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties voor zijn en/of haar rekening nemen.